ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 of 3

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਬ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ